Hoe ziet het programma eruit?

Het programma kent een voorbereidingsfase en een uitvoeringsfase.

In de voorbereidingsfase (1 april 2015 tot 1 april 2016) hebben onderzoekers uit drie umc’s gekeken in de wetenschappelijke literatuur en in de Nederlandse richtlijnen welke zorg in aanmerking komt om te worden teruggedrongen. Deze lijst met meer dan 1000 aanbevelingen is in het najaar van 2016 geïntegreerd in de richtlijnendatabase van de Federatie van Medisch Specialisten. Hierdoor wordt benadrukt dat het voor artsen van groot belang is om soms ook iets niet te doen in plaats van te handelen. Het tot stand komen van de lijst is beschreven in een artikel. 

Daarnaast is er in de eerste fase ook gekeken in de wetenschappelijke literatuur  wat bevorderende en belemmerende factoren zijn bij het terugdringen van onnodige zorg en welke goede voorbeelden hiervan zijn beschreven. Hierover zijn twee artikelen geschreven. Op basis hiervan is de zogenoemde deïmplementatiegids opgesteld. Deze handleiding kunnen zorgverleners gebruiken bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een deïmplementatieproject. 

In de uitvoeringsfase (1 april 2016 tot 31 december 2018) staat de feitelijke deimplementatie centraal. Er zijn acht projecten geselecteerd die onder coördinatie van de umc’s worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van deze projecten werken umc’s intensief samen met andere umc’s en nabije algemene ziekenhuizen, andere zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en andere relevante partijen. De centrale vraag is wat er nodig is om onnodige zorg terug te dringen. Wat zijn effectieve strategieën, wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden en wat zijn de verwachte en de daadwerkelijk geobserveerde faciliterende of belemmerende factoren? Aandachtspunten kunnen bijvoorbeeld zijn: gedragsbeïnvloeding van zorgverleners door educatie of feedback, gedragsbeïnvloeding van patiënten met behulp van voorlichting of aanpassing van financiële prikkels. Naast de acht projecten zal er overkoepelend data verzameld en geanalyseerd worden over alle projecten om algemene uitspraken over deïmplementeren van onnodige zorg te kunnen doen. Op basis van de ervaringen en opgedane kennis in deze fase van het programma en de bestaande literatuur wordt de deïmplementatiegids verrijkt.

Ten slotte zijn er verschillende werkconferenties georganiseerd om zorgverleners te informeren en ideeën voor het terugdringen van onnodige zorg te inventariseren.