Afstemming met andere programma’s

Uiteraard zorgen de projectleiders in dit programma voor afstemming met veel partijen, zoals ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, patiënten en zorgverzekeraars. Ook cruciaal is de afstemming met andere initiatieven in hetzelfde gebied.

Het streven naar meer gepaste zorg dat in Doen of laten? centraal heeft gestaan, loopt parallel aan doelstellingen van verschillende andere programma’s en projecten, waarmee de afgelopen jaren intensief is afgestemd en samengewerkt.

Belangrijke raakvlakken zijn er met Verstandig kiezen van de FMS, ZonMw en de Patiëntenfederatie. Dit programma ondersteunt medisch specialisten en patiënten bij het nemen van beslissingen over passende zorg. De wetenschappelijke verenigingen hebben Verstandige Keuzes opgesteld, aanbevelingen over zorg waar medisch specialisten terughoudend in zouden moeten zijn. Doen of laten? is het verlengde van Verstandig kiezen: na het bepalen van een verstandige keuze is gerichte aandacht nodig voor het daadwerkelijk implementeren ervan.

Doen of laten? heeft ook belangrijke raakvlakken met de programma’s die vragen vaststellen over de effectiviteit van behandelingen en onderzoeken in zorgevaluatieonderzoek. Hiervoor lopen verschillende programma’s zoals het Doelmatigheidsonderzoek van ZonMw, Zorgevaluatie en gepast gebruik van het Zorginstituut, JuMP van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, en het programma Leading the change.

Verder heeft Doen of laten? raakvlakken met de campagne Betere zorg begint met een goed gesprek die de Patiëntenfederatie coördineert. Dit programma richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming door patiënten en artsen. Tenslotte is er tijdens Doen of laten? kennis gedeeld met het Bewustzijnsproject, geïnitieerd door het College Geneeskundige Specialismen. Dat programma heeft de afgelopen jaren het bewustzijn van het belang van doelmatigheid bij AIOS gestimuleerd.

Choosing Wisely International

Doen of laten? participeert in Choosing Wisely International. Choosing Wisely is een campagne die in de VS is begonnen in 2014 met als doel om een nationaal debat te beginnen over het vermijden van niet-gepaste zorg. Inmiddels zijn 25 landen aangesloten in een internationaal netwerk dat een keer per jaar bij elkaar komt. In september 2017 is er door ZonMw, de FMS en Doen of laten? in Amsterdam een congres georganiseerd voorafgaand aan de jaarlijkse bijeenkomst van Choosing Wisely. Ook hebben presentaties plaatsgevonden over het programma Doen of laten? op de bijeenkomsten in Amsterdam en Zurich (2018). In 2017 is een onderzoeker van het programmateam (Eva Verkerk) drie maanden bij Choosing Wisely Canada geweest om kennis op te doen over deïmplementatie en te leren van internationale ervaringen. Tevens heeft zij interviews gehouden met stakeholders in Canada, Amerika en Nederland om belemmerende en bevorderende factoren voor deïmplementatie te identificeren. Ten slotte participeert het programmateam in werkgroepen van Choosing Wisely International om kennis en ervaring uit te wisselen en gezamenlijk onderzoek te doen.

Websites van andere programma's